Riskhantering

Vet du vilka faror som hotar dig?

Anlita oss för att få en säkrare arbetsplats

För att kunna kartlägga de faror som kan hota personalens säkerhet eller driftssäkerheten så börjar vi alltid riskhanteringsarbetet med en riskanalys.

Vid en riskanalys går vi igenom risker kopplade till bränder, läckage, brottsliga handlingar, svinn, personskador och olyckor och brister i informationssäkerhet.

Med riskanalysen som grund utarbetar vi en räddningsplan eller säkerhetsplan.

För utbetalning av försäkringsersättningar, kräver försäkringsbolagen idag att företaget har en uppdaterad räddningsplan. Vi gör även upp säkerhetsanvisningar, åtgärdsplaner och orienteringskartor samt hjälper till med ATEX-dokument och kemikalieförteckningar.

Regelbundna evakuerings- och utrymningsövningar hör också till riskhanteringen och behövs på alla företag och instanser som har anställd personal. Vi erbjuder övningar som innehåller både teori och praktisk övning.

Teoridelen består av information om säkra utrymningsvägar, säkerhetsmärkning och information om hur man evakuerar människor. Praktiska övningar kan göras som en rundvandring i byggnaden eller mer realistiskt som en oförberedd evakueringsövning med rökgranat och rökutveckling för att simulera en brand.